Opis odprte dražbe - ELEKTRONSKA JAVNA DRAŽBA, št. 2-2021

<< Nazaj
 • Stavbna zemljišča v k. o. 1933 - Lukovica

  Zaporedna št.: 1 Izklicna cena: 251.500,00 EUR Pričetek draženja: 08.06.2021 09:00 Zunanja povezava: https://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/?nepremicnina=8224

  Stavbna zemljišča s parcelnimi št. 960/3 v izmeri 273 m², 960/5 v izmeri 903 m², 960/6 v izmeri 96 m² in 960/7 v izmeri 1287 m², vse k. o. 1933 - Lukovica.

  Prodaja nepremičnin je dovoljena zgolj Občini ali drugemu udeležencu komasacije, kakor tudi tretjim osebam, če se s tem strinjajo vsi udeleženci komasacije. Prijavljen dražitelj mora ob prijavi dokazati, da izpolnjuje prej navedene pogoje. Udeleženec komasacije to dokaže z lastnoročno podpisano izjavo, ki mora vsebovati navedbo parcelne številke v njegovi lasti, ki je v postopku komasacije. Lastništvo se v tem primeru preverja z vpisom v Zemljiški knjigi oziroma z verigo pogodb, ki jih ob prijavi predloži takšen udeleženec in dokazujejo lastninsko pravico prijavljenega dražitelja na nepremičnini, ki je v postopku komasacije. Tretje osebe morajo ob prijavi predloži dokazilo v obliki podpisanega soglasja vseh lastnikov parcel v postopku komasacije. Celoten seznam parcel v komasaciji je objavljen na spletni strani Občine Lukovica: https://www.lukovica.si/DownloadFile?id=150734.

   

  Prijava >>

<< Nazaj